August 15, 2022

ธุรกิจเกี่ยวกับไอที

เมื่ออยู่ในยุคที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าไปไกลและรวดเร็วเกินกว่าจะตามทันในบางครั้ง แต่ก็ถือว่าเป็นเหมือนยุคสมัยที่สร้างผลประโยชน์ได้ดีทีเดียว ถ้าหากว่าเป็นกลุ่มคนที่สามารถจับทิศทางหรือแนวทางการพัฒนาของเทคโนโลยีได้ การทำธุรกิจเกี่ยวกับไอทีเองก็อาจจะเป็นตัวช่วยส่งเสริมทำให้เกิดความก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว แต่ถ้าคิดจะทำขึ้นมาจริงๆแล้ว ก่อนที่จะเริ่มทำนั่นหมายความว่าจะต้องเรียนรู้ทั้งในเรื่องของการประกอบธุรกิจแบบเบื้องต้นว่ามีอะไรที่จำเป็นตั้งแต่ตอนเริ่ม อย่างน้อยทำให้หลังจากนี้ก็อาจจะสะดวกมากขึ้นในการดำเนินธุรกิจ 1.คน ถ้าเปรียบเทียบเรื่องคนในเชิงธุรกิจนั่นหมายถึงแรงงาน แต่ถ้ามีถ้าเป็นธุรกิจเกี่ยวกับไอทีก็คงจะไม่ใช่แรงงานที่เอามาผลิตวัสดุหรืออุปกรณ์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ในสถานการณ์นี้หมายถึงบุคคลที่มีความสามารถในด้านของไอทีอย่างชัดเจน และที่สำคัญก็จะต้องเรียนรู้แม้กระทั่งเรื่องพื้นฐานเพราะเป็นสิ่งที่จะสามารถต่อยอดในการพัฒนาได้ในอนาคต ดังนั้นการที่จะเลือกคนเข้ามาทำในธุรกิจที่จะดำเนินการเกี่ยวกับไอที อาจจะต้องเน้นในเรื่องของทักษะทางด้านเทคโนโลยีพอๆกับทักษะทางด้านการทำงานในสังคม...